Đoàn Giám sát của Hội đồng thành viên làm việc với VNPT địa bàn Hà Nam

Đặng Thị Mai Quỳnh  •  14:28 thứ sáu ngày 07/05/2021
Ngày 28/4/2021, Đoàn Giám sát của Hội đồng thành viên làm việc với VNPT địa bàn Hà Nam về thực hiện Nghị Quyết 01. Tham dự hội nghị có Ông Đỗ Vũ Anh - Thành viên Hội đồng Thành Viên Tập đoàn BCVT Việt Nam, Ông Nguyễn Nam Long - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và các thành viên trong Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn, Ông Cao Đức Đồng trưởng đại diện VNPT địa bàn Hà Nam, giám đốc VNPT Hà Nam và các cán bộ chủ chốt của VNPT địa bàn Hà Nam.
Đoàn Giám sát của Hội đồng thành viên làm việc với VNPT địa bàn Hà Nam

 
Tại buổi làm việc, ông Cao Đức Đồng đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD của VNPT địa bàn Hà Nam: Về Tổng quan tình hình thực hiện và kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021 tập trung vào các vấn đề chính như: Chỉ tiêu SXKD địa bàn; Hiệu suất sử dụng hạ tầng di động; Hiệu suất sử dụng hạ tầng BRCĐ. Về Kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược trọng tâm gồm 5 nội dung: Kinh doanh dịch vụ di động trên nền tảng tăng trưởng dữ liệu di động; Kinh doanh dịch vụ cốt lõi theo hướng hội tụ, tích hợp; Cải thiện dịch vụ IPTV hiện tại, giảm tỷ lệ rời mạng, cải thiện thị phần; Kinh doanh dịch vụ số doanh nghiệp và Phát triển dịch vụ số cá nhân. Báo cáo kết quả Nội dung giám sát theo nghị quyết 01/NQ-VNPT-HĐTV-VP bao gồm các nội dung: Thực hiện 4 đột phá; Củng cố dv kinh doanh cốt lõi; Giải pháp tiết kiệm chi phí; Công tác phối hợp địa bàn; Công tác tổ chức thực hiện và giám sát Công tác Triển khai dịch vụ số và chuyển đổi số; Hoàn thiện, đổi mới mô hình tổ chức SXKD theo eTOM, ITIL; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ông Cao Đức Đồng đã phân tích rõ từng nội dung về mục tiêu thực hiện trong năm 2021, về hiện trạng, về kế hoạch thực hiện những thuận lợi, và khó khăn thực hiện của từng mục tiêu đồng thời cũng phân tích rõ những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ SXXKD và thực hiện Nghị Quyết 01.
 
 
 
Phát biểu tại hội nghị Ông Đỗ Vũ Anh ghi nhận những kết quả đạt được của VNPT địa bàn Hà Nam đơn vị cần bám sát 8 mục tiêu và 12 chương trình hành động của Tập đoàn để xây dựng mục tiêu và chương trình hành động của đơn vị một cách thực tế, thiết thực để đường lối, chủ chương của nghị quyết đi vào cuộc sống với thông điệp “thần tốc” trong đó cần Tập trung vào đột phá về cơ sở hạ tầng, đột phá về cơ chế chính sách, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực tuy nhiên cũng cần phải đặc biệt quan tâm đến tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận. Đoàn giám sát sẽ có kết luận về buổi làm việc về những mặt làm được, những mặt chưa làm được, những thuận lợi khó khăn của từng đơn vị để đưa ra bài học kinh nghiệm để chia sẻ cho các đơn vị cùng thực hiện đạt với mong muống đạt hiệu quả SXKD tốt nhất góp phần cùng Tập đoàn phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng việc làm và thu nhập cho người lao động đặc biệt là đi đầu trong làm việc trên môi trường số. 
 
Mai Quỳnh

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu