Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành Nghị quyết về phát triển Thanh niên VNPT tạo sự đột phá trong thực hiện thành công chiến lược VNPT 3.0

Nguyễn Hồng Hải  •  16:47 thứ ba ngày 10/04/2018
Trước ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhằm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên trong quá trình chuyển hướng chiến lược của Tập đoàn VNPT, ngày 23/01/2018 Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã ban hành Nghị quyết số 2790-NQ/ĐUTQ về phát triển Thanh niên VNPT tạo sự đột phá trong thực hiện thành công chiến lược VNPT 3.0, đồng thời để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trên của Đảng ủy Tập đoàn, ngày 06/03/2018, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã có Văn bản số 925/VNPT-NL yêu cầu Người đứng đầu các VNPT tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó có một nội dung quan trọng là yêu cầu người đứng đầu các VNPT tỉnh, thành phố chỉ đạo Đoàn thanh niên và Công đoàn xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động gắn kết, thúc đẩy hiệu quả, thiết thực đến hoạt động SXKD của đơn vị qua đó góp phần xây dựng mái nhà chung VNPT.
Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành Nghị quyết về phát triển Thanh niên VNPT tạo sự đột phá trong thực hiện thành công chiến lược VNPT 3.0

 
Nội dung cụ thể tại Văn bản Tổng Giám đốc yêu cầu người đứng đầu các VNPT tỉnh, thành phố triển khai thực hiện như sau: 
1. Tổ chức học tập, quán triệt toàn văn Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, người lao động trong đơn vị biết; tổ chức xây dựng Chương trình hành động cụ thể của đơn vị về thực hiện Nghị quyết.
2. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về Chiến lược VNPT3.0 đến 100% nhân sự trẻ thuộc diện quy hoạch nhân sự quản lý của đơn vị hiểu và có kế hoạch hành động thực hiện hiệu quả chiến lược VNPT3.0.
3. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đại diện thanh niên của đơn vị ít nhất 01 lần/01 năm, để nắm bắt, lắng nghe những mong muốn, kỳ vọng, hiến kế của thanh niên đối với sự phát triển của đơn vị (có thể định kỳ vào tháng Thanh niên hàng năm, hoặc đột suất do nhu cầu nhiệm vụ).
4. Tổ chức xây dựng quy hoạch nhân sự quản lý của đơn vị, đưa vào quy hoạch những cán bộ Đoàn, nhân sự trẻ có trình độ chuyên môn, có khả năng phát triển (nhưng chưa có kinh nghiệm quản lý, điều hành), có từ 30% - 40% nhân sự trẻ trong danh sách quy hoạch nhân sự quản lý của đơn vị.
5. Tổ chức đào tạo nhân sự trẻ trong diện quy hoạch; nhân sự trẻ trong quy hoạch hàng năm phải được đi đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 01 khóa học (Chuyên môn nghiệp vụ; Ngoại ngữ; Lý luận chính trị; Kỹ năng mềm) phù hợp với vị trí công việc hiện tại và vị trí chức danh quy hoạch phát triển trong tương lai. 
6. Bố trí, sử dụng nguồn nhân lực là cán bộ Đoàn, nhân sự trẻ trong cơ cấu nhân sự quản lý từ cấp Tổ/Đội đạt bình quân từ 33% trở lên (cấp Tổ, Đội < 30 tuổi; cấp Trung tâm, Phòng/Ban< 35 tuổi).
7. Tổ chức xây dựng và đánh giá các chỉ tiêu BSC/KPI đối với cán bộ Đoàn các cấp; tạo điều kiện thuận lợi và ghi nhận đóng góp của Đoàn thanh niên trong việc tham gia các hoạt động phong trào chung của Tập đoàn và các đơn vị.
8. Tổ chức bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng, đặc biệt là các nhân sự trẻ, trong độ tuổi Đoàn theo quy định.
9. Chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hoạt động của Đoàn thanh niên có hiệu quả; đặc biệt là các hoạt động liên quan trực tiếp với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị; đảm bảo ít nhất có từ 60% trở lên các hoạt động của Đoàn thanh niên gắn kết trực tiếp đến hoạt động SXKD của đơn vị.
10. Chỉ đạo Đoàn thanh niên và Công đoàn xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động gắn kết, thúc đẩy hiệu quả, thiết thực đến hoạt động SXKD của đơn vị.

Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu