Bản tin pháp luật tháng 12/2022

Bùi Quỳnh Hoa  •  14:54 thứ hai ngày 19/12/2022
Bản tin pháp luật tháng 12/2022

Bản tin pháp luật tháng 12/2022 gồm 3 phần chính:

- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý, cụ thể:

- Quyết định số 1479/QĐ-TTCP của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2015;

- Nghị định số 97/2022/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động đôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025;

- Quyết định số 2125/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số mã số hồ sơ thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 11/2022.

Trân trọng gửi tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn /Uploads/files/Bantinphapluatt12_2022(4).pdf

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu