Bản tin pháp luật tháng 11/2022

Bùi Quỳnh Hoa  •  14:51 thứ hai ngày 19/12/2022
Bản tin pháp luật tháng 11/2022

Bản tin pháp luật tháng 11/2022 gồm 3 phần chính:

- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý, cụ thể:

- Luật điện ảnh số 05/2022/QH-15;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 07/2022;

- Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Nghị định số 71/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

- Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

- Quyết định số 1855/QĐ-BTTTT ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng;

b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 10/2022.

Trân trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn /Uploads/files/Bantinphapluatt11_2022(1).pdf

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu