Bản tin pháp luật tháng 5/2020

 •  10:21 thứ ba ngày 05/05/2020

Bản tin pháp luật tháng 5/2020 gồm 3 phần chính:

- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn có hiệu lực trong tháng 5/2020:

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý.

 b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 4/2020.

Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn/uploads/Ban-tin-Phap-luat-thang-5-nam-2020.pdf. 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu