Phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc

Nguyễn Hồng Hải  •  16:42 thứ hai ngày 21/05/2018
Năm 2018, Tháng hành động về AT,VSLĐ có chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.
Phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc

 Thông qua chủ đề nhằm tuyên truyền tới các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, thúc đẩy người sử dụng lao động và người lao động nâng cao nhận thức và có chương trình, hành động cụ thể để quản lý, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tại nơi làm việc của người lao động luôn xuất hiện và tồn tại các yếu tố nguy hiểm, có hại có nguy cơ gây mất an toàn dẫn đến tai nạn lao động, làm tổn thương hoặc gây tử vong cho người lao động; làm suy giảm sức khỏe và bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động chính là quản lý và kiểm soát được các yếu tố nguy hiểm, có hại.


Hiện có trên 1000 nghề, công việc đã được đưa vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà người lao động hàng ngày đang phải đối mặt; có nhiều lĩnh vực có nguy cơ cao làm mất an toàn sức khỏe, tính mạng và gây bệnh nghề nghiệp cho người lao động.


Trong những năm gần đây, tình hình tai nạn lao động có xu hướng gia tăng cả về số vụ cũng như mức độ nghiêm trọng, nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra làm chết và bị thương nhiều người; số người bị bệnh nghề nghiệp trong danh mục bệnh nghề nghiệp ngày càng tăng lên. Theo các phân tích, đánh giá thì nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động có đến 98% do nguyên nhân chủ quan từ điều kiện làm việc không an toàn hoặc thiếu an toàn và do các hành vi, thao tác không bảo đảm hoặc không tuân thủ các quy định về ATVSLĐ từ NSDLĐ và NLĐ.


Luật An toàn, vệ sinh lao động được ban hành năm 2015 nâng tính hiệu lực pháp lý của công tác AT,VSLĐ đối với các cấp, các ngành, NSDLĐ, NLĐ và tổ chức công đoàn với nguyên tắc bảo đảm quyền của NLĐ được làm việc trong điều kiện AT,VSLĐ; tuân thủ đầy đủ các biện pháp AT,VSLĐ trong quá trình lao động; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động. Luật quy định NSDLĐ có nghĩa vụ bảo đảm AT,VSLĐ cho NLĐ, phải tổ chức đánh giá, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp kỹ thuật AT,VSLĐ, chăm sóc sức khỏe cho NLĐ và NLĐ được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về AT,VSLĐ; NSDLĐ phải tổ chức đánh giá và hướng dẫn NLĐ tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc, thường xuyên trong quá trình lao động hoặc khi cần thiết; đối với các ngành, nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN, việc đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ phải được áp dụng bắt buộc và đưa vào trong nội quy, quy trình làm việc. NSDLĐ phải thường xuyên phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở để tổ chức cho NLĐ tham gia hoạt động cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Công đoàn cơ sở có quyền, trách nhiệm phối hợp với NSDLĐ tổ chức các phong trào thi đua, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; quản lý, hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.


Triển khai thực hiện Luật ATVSLĐ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 về “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”; Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 về việc Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy vai trò, trách nhiệm và hành động của các cấp công đoàn và NLĐ trong việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã ban hành Hướng dẫn số 64/HD-TLĐ  ngày 10/01/2018 về khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong đó có tiêu chí chấm điểm đánh giá việc quản lý, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại và đánh giá nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc phòng ngừa tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp cho người lao động. Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn chủ động tham gia với nhà nước xây dựng các văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về ATVSLĐ với mục tiêu các quy định mang tính phòng ngừa các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ; đẩy mạnh công tác phối hợp với cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra công tác ATVSLĐ ở doanh nghiệp, điều tra kết luận nguyên nhân và đề ra các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động tương tự tái diễn; Công đoàn cơ sở phối hợp với NSDLĐ tổ chức và quản lý, hướng dẫn mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong doanh nghiệp hoạt động.


Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu