TRUYỀN THỐNG TRUNG THÀNH (tiếp theo)

 •  08:30 thứ hai ngày 13/09/2004
1.4. Không ngừng phát huy truyền thống trung thành của ngành Bưu ĐiệnTrung thành với tổ quốc, với Đảng, với nhân dân là truyền thống cực kỳ quý báu của Ngành ta, của cán bộ công nhân viên Ngành ta.Trải qua những năm dài đi theo cách mạng, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, dìu dắt các thế hệ cán bộ, công nhân Ngành ta đã không ngừng giữ vững, củng cố và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy. Mọi hành động dũng cảm hy sinh, tinh thần tận tuỵ phục vụ, trí sáng tạo không ngừng, đều bắt nguồn từ lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng. Chúng ta rất tự tin là nhờ xây dựng, củng cố được và không ngừng phát huy truyền thống này, mà Ngành ta đã làm tròn trách nhiệm đảm bảo thông tin liên lạc trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong giai đoạn lịch sử nào, thật xứng đáng với tín nhiệm của Đảng và lòng yêu mến của nhân dân.Mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành ta được ghi trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII là : “Phát triển mạng lưới Bưu chính- Viễn thông hiện đại, đồng bộ, thống nhất, đều khắp và du lịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu phát triển kinh tế- Xã hội, an ninh, quốc phòng với chất lượng cao, giá thành hạ. Phát triển công nghiệp Bưu chính- Viễn thông, năm 2000 đạt mật độ điện thoại từ 5-6 máy/100 dân và hầu hết các xã ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa đều có máy điện thoại”.Mục tiêu và nhiệm vụ đó rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu cật lực mới mong đáp ứng được. Truyền thống trung thành phải được giữ vững và phát huy trong điều kiện mới. Bằng trí tuệ và tài năng của mình, chúng ta phải đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển Ngành phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các ngành, các cấp và phục vụ nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ XXI.Thông qua việc giáo dục tuyên truyền cho mọi người, đặc biệt cho tầng lớp trẻ mới vào Ngành, để họ thấy được bề dầy truyền thống và lịch sử của ngành ta. Phải sống và làm việc cho thật xứng đáng với những người đi trước. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị và tiếp thu được những kiến thức mới về khoa học, kỹ thuật, văn hoá, xã hội ... để kịp  thời bắt nhịp với sự chuyển biến mau lẹ của tình hình. Trong lúc gặp thuận lợi, phải sẵn sàng tư thế đón nhận những khó khăn, vững vàng trước sự biến động của tình hình, kể cả với xu thế cạnh tranh và hội nhập sắp tới.