Triển khai Chỉ thị liên tịch 08 về việc phát động các phong trào thi đua chuyên đề thúc đẩy SXKD 6 tháng cuối năm 2022

Hoàng Thanh Tú  •  12:45 thứ ba ngày 26/07/2022
Công đoàn VNPT ban hành văn bản số 387/CĐVNPT-TG về việc triển khai Chỉ thị liên tịch số 08/CTLT-VNPT-CĐVNPT về phát động các phong trào thi đua chuyên đề thúc đẩy sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2022.
Triển khai Chỉ thị liên tịch 08 về việc phát động các phong trào thi đua chuyên đề thúc đẩy SXKD 6 tháng cuối năm 2022

Công đoàn cơ sở cần tích cực triển khai các biện pháp đã được nêu trong Chỉ thị và phối hợp chuyên môn đồng cấp phát động phong trào thi đua, triển khai các chương trình hành động, sơ tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại đơn vị. Tại địa bàn tỉnh/thành phố, giao Công đoàn Viễn thông tỉnh/thành phố chủ trì, Công đoàn Trung tâm Kinh doanh phối hợp để thống nhất nội dung thực hiện. Công đoàn VNPT dự toán chi hỗ trợ kinh phí và tổng kết khen thưởng phong trào là 7,5 tỷ đồng, trong đó: Chi hỗ trợ cho các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện chỉ thị, tổng kinh phí hỗ trợ 6 tỷ đồng, trong đó Công đoàn VNPT chi hỗ trợ 4,5 tỷ đồng, Công đoàn VNPT-Vinaphone chi hỗ trợ địa bàn 1,5 tỷ đồng, cụ thể: - Hỗ trợ 3,5 tỷ đồng cho các công đoàn cơ sở trực thuộc, mức hỗ trợ tại Phụ lục kèm theo. - Hỗ trợ chuyên đề đặc biệt cho CĐCS tại địa bàn có khó khăn (kết quả SXKD tăng trưởng âm so cùng kỳ, thuê bao băng rộng, di động rời mạng mạng lớn, trải nghiệm khách hàng chưa đạt yêu cầu...) để phối hợp chuyên môn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022, tổng kinh phí hỗ trợ 2,5 tỷ. Công đoàn VNPT sẽ phối hợp chuyên môn tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc cấp Tập đoàn khi kết thúc đợt thi đua chuyên đề vào cuối năm 2022, kinh phí dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng. Các phần thưởng trên là nguồn động viên, khích lệ lớn đến các chiến binh xanh, chiến binh số, phấn đấu hoàn thành mục tiêu SXKD năm 2022.

BBT.

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu