10 điểm mới về Hợp đồng lao động tại Bộ luật lao động 2019

Nguyễn Hồng Hải  •  11:04 thứ năm ngày 21/01/2021
Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, Bộ luật này có nhiều thay đổi đáng kể so với quy định hiện hành, một trong số đó có thể kể đến 10 điểm mới liên quan đến Hợp đồng lao động (HĐLĐ).
10 điểm mới về Hợp đồng lao động tại Bộ luật lao động 2019

1. Thử việc
- Không áp dụng thử việc đối với HĐLĐ dưới 01 tháng
- Các bên có thể linh hoạt thỏa thuận về thử việc, nội dung thử việc có thể nằm trong HĐLĐ hoặc ký hợp đồng thử việc riêng.
 2. Bổ sung quy định về thời gian thử việc
- Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
3. Bổ sung thêm 04 trường hợp tạm hoãn HĐLĐ
- Người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.
- NLĐ được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ.
- NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.
4. 07 trường hợp NLĐ được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước
- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp chuyển NLĐ làm công việc khác só với HĐLĐ theo Điều 29 Bộ luật lao động 2019
- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn.
- Bị NSDLĐ ngược đãi, đánh đập…
- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc.
- Đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
- NSDLĐ cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện HĐLĐ.
5. NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do
NLĐ có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần có lý do, chỉ cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước:
- Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn.
- Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
- Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.
6. 02 trường hợp NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước
NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước trong 02 trường hợp sau:
- NLĐ không có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ
- NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.
7. Ghi nhận phương thức mới giao kết HĐLĐ
- HĐLĐ được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản.
8. Loại Hợp đồng lao động
Chỉ còn 02 loại HĐLĐ là:
- HĐLĐ không xác định thời hạn.
- HĐLĐ xác định thời hạn.
Theo đó, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng chính thức bị loại bỏ từ ngày 01/01/2021.
9. Bổ sung 03 trường hợp NSDLĐ được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ
- NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu.
- NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.
- NLĐ cung cấp không trung thực thông tin làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng NLĐ.
10. Quy định mới về thời gian giải quyết và trách nhiệm của 02 bên khi chấm dứt HĐLĐ
- Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Theo quy định cũ tại Bộ luật lao động 2012 là 07 ngày, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu