Triển khai áp dụng Nội quy lao động Tập đoàn

Nguyễn Hồng Hải  •  16:05 thứ hai ngày 18/01/2021
Để phù hợp Pháp luật lao động quy định tại Bộ luật Lao động ban hành ngày 20/11/2019 (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021), Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021) và phù hợp đặc điểm, điều kiện sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ban hành Nội quy lao động Tập đoàn kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-VNPT-KTPCTT ngày 31/12/2020.
Triển khai áp dụng Nội quy lao động Tập đoàn

 
Nội quy lao động này đã đăng ký và thông qua tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội, có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2021 và thay thế Nội quy lao động Tập đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1621/QĐ-VNPT-PCTT ngày 21/12/2018.
 
Để triển khai áp dụng Nội quy lao động Tập đoàn tại các đơn vị, Tập đoàn chỉ đạo Trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Phối hợp với Công đoàn cùng cấp tổ chức phổ biến Nội quy lao động Tập đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-VNPT-KTPCTT ngày 31/12/2020 đến từng người lao động trong đơn vị. Thường xuyên nhắc nhở, giám sát người lao động thực hiện theo đúng quy định.
 
2. Các Viễn thông tỉnh, thành phố có trách nhiệm gửi Nội quy lao động Tập đoàn và Công văn số 04/TB-SLĐTBXH ngày 13/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương để biết, thời gian hoàn thành trước ngày 31/01/2021.
Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu