Tập đoàn phát động phong trào thi đua năm 2021

Hoàng Thanh Tú  •  08:53 thứ năm ngày 07/01/2021
Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và hưởng ứng phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT phát động phong trào thi đua năm 2021.
Tập đoàn phát động phong trào thi đua năm 2021

 
Theo đó, các đơn vị chủ động triển khai thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được đề ra tại báo cáo công tác năm 2020 của Tập đoàn. Tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện:
- Doanh thu toàn Tập đoàn phấn đấu tăng trưởng từ 5% đến 8% so với thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn phấn đấu tăng trưởng từ 4,5% đến 6% so với thực hiện năm 2020.
- Dự kiến tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu Tập đoàn phấn đấu đạt 10,9 % .
- Nộp NSNN: Hoàn thành chỉ tiêu Cơ quan quản lý Nhà nước giao
- Đảm bảo 100% có việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, phấn đấu tăng tối thiểu 3% so với năm 2020
Đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến, sáng tạo áp dụng phương pháp quản trị hiện đại trong toàn Tập đoàn trên tất cả các lĩnh vực , phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng đơn vị với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, từng bước thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0.
Tham gia hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “ Xanh Sạch Đẹp , đảm bảo ATVSLĐ”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; đổi mới và naagn cao hiệu quả các phong trào thi đua: “Sáng tạo VNPT”, “Chất lượng VNPT”, “Nụ cười VNPT”; “Người VNPT sử dụng sản phẩm, dịch vụ VNPT”… và các phong trào thi đua chuyên đề khác.
Chú trọng các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu SXKD của đơn vị, đặc biệt chú trọng phát động phong trào học tập nâng cao trình độ nguồn nhân lực, Tổ chức khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo tôn vinh khen thưởng chính xác. Hình thức và các tiêu chí khen thưởng phải cụ thể, đồng bộ tại các địa bàn .
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CBCNV NLĐ hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả thiết thực, nhân rộng điển hình tiên tiến , gương người tốt, việc tốt, các kinh nghiệm hay, cách làm tốt của tập thể, cá nhân trên các phương tiện truyền thông. Để thực hiện tốt các nội dung trên, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT yêu cầu Lãnh đạo Chuyên môn, Công đoàn các đơn vị ( từ cấp nhỏ nhất tại địa bàn) dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phối hợp xây dựng nội dung và triển khai phát động các phong trào thi đua với mục tiêu, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị; đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn; có động viên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh và có những bước phát triển đột phá trong năm 2021.
 
BBT. 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu