Tăng cường quản lý, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong Tập đoàn

Nguyễn Hồng Hải  •  10:00 thứ tư ngày 23/12/2020
Năm 2019, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ban hành chỉ thị số 11/CT-VNPTVP ngày 30/8/2019 về tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong Tập đoàn, nhiều đơn vị đã có nhiều hành động, biện pháp thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả để chống, giảm thiểu chất thải nhựa.
Tăng cường quản lý, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong Tập đoàn

 
Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi trường, ngày 26/11/2020 Tập đoàn có Văn bản số 6483/VNPT-VP về việc tăng cường quản lý, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 
 
1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, các chủ trương, đường lối, chính sách, quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ ngành và địa phương về công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị mình.
 
2. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông với các hình thức phù hợp để cán bộ công nhân viên người lao động nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần, phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa để bảo vệ môi trường. 
 
3. Triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni-lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn.v.v...); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa.... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. 
 
4. Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các đơn vị trong Tập đoàn. 
 
5. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên VNPT tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào, thi đua nhằm tăng cường tái sử dụng, tái chế và giảm thiểu chất thải nhựa, tuyên truyền nhân rộng mô hình, sáng kiến hiệu quả trong quản lý, tái sử dụng, tái chế và giảm thiểu chất thải nhựa tại Tập đoàn. 
 
Tổng giám đốc Tập đoàn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên.
Hồng Hải 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu