Nghị quyết số 09b/NQ-BCH về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới

Quách Mạnh Phương  •  16:29 thứ sáu ngày 30/09/2016
Ngày 23/8/2016 tại kỳ họp lần thứ 8 BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra Nghị quyết số 09b/NQ-BCH về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới; trong đó có những mục tiêu chính phấn đấu từ nay đến năm 2020, Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cần đạt các tiêu chí sau:

 
1- Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước có 98% trở lên số cơ quan, đơn vị có ban hành Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan, đơn vị; có 95% trở lên số cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC, 70% trở lên số Ban Thanh tra nhân dân hoạt động đạt loại tốt.

2- Đối với doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn:
 + Với doanh nghiệp nhà nước: có 97% trở lên số doanh nghiệp ban hành quy chế dân chủ; 95 % trở lên số doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; 70 % trở lên số doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, có 55% trở lên số Ban thanh tra nhân dân hoạt động đạt loại tốt.
+ Với doanh nghiệp ngoài nhà nước: có 60 % trở lên doanh nghiệp ban hành quy chế dân chủ; 50 % trở lên số doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc.

Nghị quyết cũng đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1- Nâng cao năng lực và hiệu quả Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
2- Công đoàn chủ động tham gia chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động.
3- Công đoàn chủ động đề xuất nội dung đối thoại với người sử dụng lao động , nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.
4- Nâng cao năng lực và hiệu quả công đoàn tham gia phản biện trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
5- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.

Các cấp công đoàn cần tổ chức tuyên truyền, tập huấn phổ biến Nghị quyết này đến công đoàn cơ sở, đoàn viên và người lao động. Tổ chức sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.
Mạnh Phương

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu