Bộ LĐTB&XH: Hướng dẫn triển khai tháng hành động về ATVSLĐ

 •  22:55 chủ nhật ngày 27/11/2016
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) từ năm 2017; căn cứ vào thực tế công tác ATVSLĐ và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 với các nội dung cụ thể như sau:
Bộ LĐTB&XH: Hướng dẫn triển khai tháng hành động về ATVSLĐ

I. Mục đích, yêu cầu tổ chức
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
2. Yêu cầu: Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động trong cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động.

II. Chủ đề

Qua các báo cáo tổng hợp, phân tích về tai nạn lao động chết người trong những năm qua cho thấy một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ tai nạn lao động xảy ra là do người lao động không được huấn luyện hoặc huấn luyện không đầy đủ các kiến thức, kỹ năng làm việc ATVSLĐ. Công tác huấn luyện ATVSLĐ không chỉ cung cấp các lý thuyết về ATVSLĐ mà cần chú trọng vào việc huấn luyện thực hành, huấn luyện các kỹ năng tự đánh giá rủi ro, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động. Đó chính là biện pháp hiệu quả và ít tốn kém nhằm phòng ngừa và hạn chế các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra. Với ý nghĩa đó, Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017 sẽ có chủ đề là “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

III. Thời gian và phạm vi triển khai

- Thời gian tổ chức: Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017.
- Phạm vi triển khai: trên phạm vi toàn quốc.
IV. Nội dung hoạt động trong Tháng hành động ATVSLĐ
1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động ATVSLĐ
a) Tại Trung ương: Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương giao UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ của quốc gia lần thứ 1.         
- Thời gian tổ chức: Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ của quốc gia sẽ được tổ chức vào ngày 06 tháng 5 năm 2017 (Thứ 7).
- Địa điểm tổ chức: tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội. Qui mô: từ 1.000 - 1.500 người.
- Thời lượng của Lễ phát động: từ 60 - 90 phút
b) Tại các bộ, ngành, địa phương: tổ chức Lễ phát động hoặc các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện của bộ ngành, địa phương để hưởng ứng Tháng hàng động. Nội dung tổ chức theo hướng dẫn tại Mục IV.2 dưới đây.
2. Các hoạt động tổ chức trong Tháng hành động ATVSLĐ
2.1. Tại các bộ, ngành, địa phương
 a) Các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ
-  Xây dựng, gửi, phát các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động (mục đích, ý nghĩa, vai trò của của công tác huấn luyện ATVSLĐ…); tuyên truyền về Luật An toàn,vệ sinh lao động.
- Xây dựng các tài liệu, hướng dẫn huấn luyện ATVSLĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng; các hướng dẫn cụ thể về các qui trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động.
- Cung cấp các tài liệu, thông tin cần truyền thông cho các cơ quan thông tin đại chúng; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông ATVSLĐ, các tương tác trên internet, điện thoại di động, các trang mạng xã hội.
- Phát động các cuộc thi, chiến dịch truyền thông về thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ, thực thi Luật ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh.
b) Các hoạt động kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ
- Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành hoặc liên ngành về ATVSLĐ trong Tháng hành động ATVSLĐ.
- Nội dung kiểm tra, thanh tra tập trung vào các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc thực hiện các qui định pháp luật ATVSLĐ, công tác huấn luyện ATVSLĐ; việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trong các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh.
c) Khen thưởng về ATVSLĐ
 - Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng và tình hình thực tiễn, các bộ, ngành, địa phương xem xét, tổ chức khen thưởng về ATVSLĐ cho các tập thể và cá nhân có những kết quả, thành tích xuất sắc về ATVSLĐ trong năm 2016; xem xét, tổ chức khen thưởng cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN những năm qua (nếu có) trong dịp tổ chức Tháng hành động.
- Đối với các hình thức khen thưởng ATVSLĐ thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo tuyến trình khen và gửi về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trước ngày 15/01/2017 để xem xét, quyết định.
d) Tổ chức một số hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ, hoạt động cộng đồng có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động
Tùy theo điều kiện, tình hình thực tế, các bộ, ngành, địa phương tổ chức một số hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động năm nay như:
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, cử chuyên gia xuống huấn luyện, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động; hướng dẫn xây dựng nội qui, qui trình làm việc an toàn; hướng dẫn, tư vấn cải thiện điều kiện lao động; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động.
- Tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ; về thực thi hiệu quả Luật ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
- Tổ chức một số hoạt động xã hội, cộng đồng lồng ghép về ATVSLĐ như: thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền về ATVSLĐ.
2.2. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh
Duy trì các hoạt động thường xuyên về ATVSLĐ theo qui định pháp luật và tập trung vào một số nội dung cơ bản như sau:
- Xây dựng chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ và tổ chức triển khai thực hiện trong cơ sở sản xuất kinh doanh;
- Rà soát, bổ sung các nội qui, qui trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;
- Rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đầy đủ về các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn cho các nhóm đối tượng cần phải huấn luyện, người lao động theo qui định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
- Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động;
- Phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ.
- Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên truyền về ATVSLĐ…
V. Các hoạt động triển khai sau Tháng hành động về ATVSLĐ

1. Duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo qui định của pháp luật; tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động theo chủ đề, nội dung đã đặt ra trong Tháng hành động để tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các qui định về ATVSLĐ cho người lao động.
2. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ người lao động, khám sức khoẻ định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không bảo đảm an toàn cho người lao động.
3. Triển khai thực hiện các chương trình hành động về ATVSLĐ theo kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai và tổng kết các cuộc thi, các phong trào thi đua về ATVSLĐ.
4. Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động lần thứ 1; khen thưởng những đơn vị và cá nhân thực hiện tốt các hoạt động Tháng hành động; phê bình những đơn vị, cá nhân làm chưa tốt hoặc chưa đạt yêu cầu.
VI. Tổ chức thực hiện

1. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan
Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực để hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Tháng hành động lần thứ 1.
2. Các địa phương
- Chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động thiết thực trong Tháng hành động theo nội dung hướng dẫn tại Mục IV; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, thực hiện ở các đơn vị, cơ sở trực thuộc.
- Chỉ đạo việc tổ chức, phối hợp liên ngành trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ trên địa bàn;
- Bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phù hợp, thiết thực với điều kiện của địa phương.
- Quan tâm, chú trọng mở rộng triển khai các hoạt động trong Tháng hành động tới các cấp quận, huyện, xã, trong cả khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động tại địa phương.
- Treo, dán, phát hành các pano, áp phích, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền cụ thể về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ.
- Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về  ATVSLĐ.
3. Các Tập đoàn, Tổng công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh
- Căn cứ vào các nội dung hoạt động Tháng hành động theo hướng dẫn tại Mục IV xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết triển khai Tháng hành động của đơn vị, cơ sở.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động.
- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động lần thứ 1 với các cơ quan có thẩm quyền quản lý.
VII. Kinh phí triển khai thực hiện

1. Đối với các bộ, ngành, địa phương: Kinh phí tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo qui định tại Điều 3 Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.
 2. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: xây dựng kế hoạch, kinh phí triển khai Tháng hành động trong kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu