Lời giới thiệu

 •  10:50 thứ năm ngày 26/08/2004
Hơn nửa thế kỷ qua, kể từ ngày Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các phong trào thi đua liên tục được phát động đã góp phần cổ vũ, động viên nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc, vượt qua mọi thử thách, lập nên những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngành Bưu điện rất tự hào đã có những đóng góp vào  phong trào thi đua chung của đất nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cao cả do Đảng, Nhà nước giao, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo được thắng lợi”.Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, trước những thời cơ và thách thức vô cùng to lớn, công tác thi đua, khen thưởng có một vị trí hết sức quan trọng. Tại Hội nghị Thi đua - khen thưởng toàn quốc tháng 7 năm 1999, tiếp nối và phát huy truyền thống thi đua yêu nước của dân tộc, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định: Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta tuy có thế và lực, nhưng cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn. Thi đua yêu nước sẽ là động lực mạnh mẽ giúp nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, trở ngại...”

Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Bưu điện đã quán triệt đường lối, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ về công tác thi đua, khen thưởng; có biện pháp thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả; luôn coi thi đua là một công cụ quan trọng trong việc tổ chức, đưa cán bộ công nhân viên toàn Ngành vào hành động cách mạng; luôn chăm lo xây dựng
Đại hội thi đua ngành Bưu Điện thời kỳ đổi mới thành công tốt đẹp
đội ngũ, cơ chế, chính sách về thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ. Phong trào thi đua yêu nước của Ngành đã trở thành phong trào tự giác của quần chúng; thi đua là cái nôi nuôi dưỡng phong trào cách mạng của quần chúng, bồi dưỡng các thế hệ cán bộ của Ngành từ cơ sở đến Trung ương. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Trong thời kỳ đổi mới, thông qua 5 cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của toàn Ngành đã được tổ chức thường xuyên, liên tục, đều khắp và mang lại kết quả to lớn. Tổng kết 15 năm đổi mới (1986-2000), ngành Bưu điện đã được Đảng và Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là một  ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới.

 Kỷ niệm 55 năm truyền thống của Ngành và hướng tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn Ngành, lãnh đạo Tổng cục Bưu điện, Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và Công đoàn Bưu điện Việt Nam chỉ đạo biên soạn xuất bản cuốn sách Kỷ yếu Đại hội Thi đua và Những gương điển hình tiên tiến ngành Bưu điện thời kỳ đổi mới giới thiệu những thành tích nổi bật của những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Ngành được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, những tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (tính đến ngày 30-10-2000), và những Chiến sĩ Thi đua toàn quốc được tuyên dương trong Đại hội Thi đua ngành Bưu điện thời kỳ đổi mới.

Lãnh đạo Ngành tin tưởng và mong rằng những điển hình tiên tiến, tiêu biểu được ghi nhận trong cuốn sách này là niềm tự hào chung của toàn Ngành, để cán bộ công nhân viên toàn Ngành, thế hệ trẻ kế tiếp học tập phấn đấu noi theo, phát huy và tô thắm thêm truyền thống Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình của Ngành ta; phát huy nội lực để xây dựng và phát triển Ngành, đưa ngành Bưu điện tiếp tục là một trong những ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Do khuôn khổ cuốn sách có hạn, việc tập hợp tư liệu, biên soạn đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn nội dung cuốn sách cũng chưa đáp ứng được tất cả mong muốn của cán bộ công nhân viên và bạn đọc; lãnh đạo Ngành mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung của cán bộ công nhân viên toàn Ngành và bạn đọc./. Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2000

                TS. Mai Liêm Trực
                 Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện
                    Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Bưu điện
 

Xem nhiều nhất