Quyết định số 696/QĐ-BBBVT, ngày 28/7/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc thành lập Hội đồng Lịch sử truyền thống Bộ Bưu chính, Viễn thông

 •  14:44 thứ hai ngày 06/11/2006
- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng Lịch sử truyền thống Bộ Bưu chính Viễn thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên như sau:

l. Ông Đỗ Trung Tá, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông – Phó Chủ tịch Thường trực.

3. Ông Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam – Phó Chủ tịch.

4. Ông Vũ Tuấn Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – Phó Chủ tịch.

5. Ông Nguyễn Khắc Lập, Chánh Văn phòng Bộ Bưu chính Viễn thông - Ủy viên Thường trực.

6. Ông Nguyễn Quý Trịnh, Trưởng phòng Thi đua Khen thưởng và Lịch sử truyền thống, Văn phòng Bộ Bưu chính Viễn thông - Ủy viên Thư ký.

7.Ông Bùi Như Uyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kế hoạch – Tài chính - Ủy viên.

9. Ông Vũ Hồng Hoà, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ủy viên.

10. Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô truyến điện - Ủy viên.

11. Bà Nguyễn Thị Bích, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) - Ủy viên.

12. Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Ban Chính sách kinh tế xã hội, Công đoàn Bưu điện Việt Nam - Ủy viên.

13. Ông Lê Văn Long, Trưởng Ban Thi đua – Tuyên truyền, Công đoàn Bưu điện Việt Nam - Ủy viên.

14. Ông Trần Mạnh Hùng, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Ủy viên.

15. Ông Phan Hoàng Đức, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Ủy viên.

16. Ông Lý Kiệt, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Ủy viên

17. Ông Đỗ Ngọc Bình, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Ủy viên.

18. Ông Lê Bá Ô, Chánh Văn phòng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Ủy viên.

19. Ông Đào Đức Thụ, Trưởng Ban Thi đua - Truyền Thống, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Ủy viên.

20. Ông Lê Khắc Kiên, Trưởng Ban Đầu tư Phát triển, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Ủy viên.

Điều 2: Hội đồng có Bộ phận thường trực gồm: Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy viên Thường trực, Ủy viên Thư ký.

Điều 3: Hội đồng có Tổ thư ký giúp việc gồm: Trưởng phòng Thi đua Khen thưởng và Lịch sử truyền thống, Văn phòng Bộ Bưu chính Viễn thông, làm Tổ trưởng, Trưởng Ban Thi đua – Tuyên truyền, Công đoàn Bưu điện Việt Nam và Trưởng Ban Thi đua - Truyền Thống, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam làm Tổ phó; các chuyên viên Phòng Thi đua Khen thưởng và Lịch sử truyền thống- Văn phòng Bộ Bưu chính Viễn thông, chuyên viên Ban Thi đua - Truyền Thống, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, chuyên viên Ban Thi đua - Truyền Thống Công đoàn Bưu điện Việt Nam là các Tổ viên.

Điều 4: Hội đồng hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Lịch sử truyền thống Bộ Bưu chính Viễn thông, được ban hành theo Quyết định số 155/2003/QĐ-BBCVT ngày 05 tháng 9 năm 2003 của Bộ Bưu chính Viễn thông.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 59/2003/QĐ-BBCVT ngày 21/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.

Điều 6: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                   BỘ TRƯỞNG
                  Đã ký: Đỗ Trung Tá