Quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Cơ quan Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 •  09:19 thứ ba ngày 25/04/2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-CĐVNPT ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Cơ quan Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam:

1. Chức năng
Là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch công tác của công đoàn phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Tổng Liên đoàn, của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và chức năng của tổ chức Công đoàn; giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn.  

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu nắm vững chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Tổng Liên đoàn, của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; các chính sách, chế độ của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đề xuất với Ban Thường vụ về chủ trương và kế hoạch chỉ đạo thực hiện. Chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thuộc chuyên đề theo yêu cầu của Ban Thường vụ.
- Giúp Ban Thường vụ chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch công tác đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thông qua. Đề nghị khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích.

 - Hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn; theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 
- Tham gia tổ chức và triển khai các hoạt động theo chủ trương chung của Cơ quan Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCNVC Cơ quan.

3. Cơ cấu tổ chức, biên chế
- Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm Văn phòng, Ban Chính sách và Ban Tuyên giáo.
+ Các Ban, Văn phòng có Trưởng Ban, Chánh Văn phòng phụ trách. Trường hợp cần thiết và căn cứ vào yêu cầu thực tế, Thường trực Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ xem xét bổ nhiệm Phó ban, Phó Chánh Văn phòng để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các Ban, Văn phòng.
- Biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách của Cơ quan Công đoàn VNPT là 15 người. Căn cứ số lượng biên chế được Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam duyệt, Cơ quan được quyền đề xuất để Thường trực Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC BAN, VĂN PHÒNG
THUỘC CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Điều 2.  Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng
1. Chức năng:
- Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và Cơ quan. Tham mưu về tình hình CNVCLĐ và công tác công đoàn. Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các Ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại Cơ quan. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ Lãnh đạo.
- Tham mưu và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của công đoàn theo quy định của pháp luật. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý ngân sách công đoàn.

2. Nhiệm vụ:
- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hoà chương trình công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ.  
- Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.
- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
- Tham gia phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVCLĐ; đề xuất chủ trương chính sách đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các Ban tham gia xây dựng các văn bản, đề án do Ban Thường vụ giao. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Phối hợp với các Ban giúp Ban Thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.  
- Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của BCH, BTV và Thường trực. Bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các Ban, đón tiếp khách đến làm việc. Tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo nội quy lao động trong cơ quan. Giúp Thủ trưởng cơ quan cùng với Công đoàn cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị người lao động, đại hội công đoàn Cơ quan. 
- Chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán hàng năm, quyết toán hàng quý và cả năm.
- Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.
- Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt công tác khác của công đoàn. 
- Tổ chức kiểm tra tài chính, tài sản các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc, bảo đảm thu, chi và quản lý tốt tài chính, tài sản công đoàn.
- Đề xuất kế hoạch tổ chức việc làm kinh tế của công đoàn; hướng dẫn các cấp công đoàn làm kinh tế công đoàn.
- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phân công.

3. Cơ cấu tổ chức:
- Văn phòng do Chánh Văn phòng chỉ đạo và điều hành hoạt động, có các chuyên viên giúp việc.
- Tài chính do Kế toán trưởng chỉ đạo và điều hành hoạt động, có các chuyên viên giúp việc.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ,  cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo

1. Chức năng:
- Nghiên cứu, tham mưu giúp BCH, BTV về tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn.
- Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.

2. Nhiệm vụ: 
- Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn.
- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của của Công đoàn VNPT; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.
- Chủ trì và phối hợp với các Ban thực hiện công các phong trào thi đua theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.  
- Giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung Website Công đoàn VNPT; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.  
- Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng văn hoá doanh nghiệp; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong CNVCLĐ.
- Tổ chức tổng kết thực tiễn về hoạt động tuyên giáo công đoàn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.
- Đề xuất chủ chương về công tác vận động, giáo dục nữ CNVCLĐ. 
- Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ; các vấn đề về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ-trẻ em và công tác dân số/SKSS/KHHGĐ.
- Phối hợp với các Ban, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em.  
- Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công. Chủ động phối hợp với các Ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công. Tổng hợp tình hình nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn VNPT và Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phân công.

3. Cơ cấu tổ chức:
Ban Tuyên giáo do Trưởng ban chỉ đạo và điều hành hoạt động, có các chuyên viên giúp việc.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Chính sách

1. Chức năng:
- Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tham gia, đề xuất với cấp uỷ đảng, cơ quan Nhà nước những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và công đoàn, chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CNVCLĐ. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác BHLĐ, hoạt động tư vấn pháp luật và các hoạt động xã hội của công đoàn.
- Nghiên cứu, tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát triển đoàn viên; xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.
- Thường trực giúp Uỷ ban Kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của Uỷ Ban kiểm tra do Ban Chấp hành Công đoàn VNPT thông qua. Chủ trì phối hợp với các Ban, Văn phòng và các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu tố của CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu tố của các cấp công đoàn.

2.  Nhiệm vụ:
- Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVCLĐ.
- Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và công đoàn theo yêu cầu của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.  
- Theo dõi, hướng dẫn công đoàn trực thuộc tham gia với chuyên môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật Công đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và chỉ đạo phong trào quần chúng thực hiện công tác bảo hộ lao động.
- Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, công đoàn.
- Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động.
- Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ.  
- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ; tổ chức đại hội công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên; thành lập CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ. 
- Thẩm định và trình Ban Thường vụ các đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ công đoàn khi có yêu cầu.
- Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ uỷ quyền: Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các ban, các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc; dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể  các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của công đoàn. Quản lý cán bộ theo phân cấp của cấp uỷ và Ban Thường vụ, bao gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và công tác văn phòng Đảng đoàn; dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ; Quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Sơ kết, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, chấm điểm CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ. 
- Giúp Ban Thường vụ xét duyệt, đề nghị Công đoàn Thông tin và Truyền thông tặng thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với Ban Tuyên giáo xét duyệt khen thưởng và đề nghị Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khen thưởng các đơn vị trong tổ chức Công đoàn.
- Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; quy chế hoạt động của uỷ ban kiểm tra.
- Theo dõi, hưỡng dẫn chỉ đạo, kiểm tra uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của uỷ ban kiểm tra và chuẩn bị nội dung các kỳ họp uỷ ban kiểm tra.
- Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của uỷ ban kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ Ban Chấp hành.
- Chủ động phối hợp với các ban giải quyết đơn thư khiếu tố và các công việc khác có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra.   
- Giúp ủy ban kiểm tra triển khai việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cấp mình và cấp dưới.
- Giúp uỷ ban kiểm tra đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra. Tổng kết thực tiễn hoạt động uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phân công.

3. Cơ cấu tổ chức:
Ban Chính sách do Trưởng Ban quản lý, điều hành chung, có các chuyên viên giúp việc.

Chương III
THẨM QUYỀN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Thường trực Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Thường trực là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thay mặt Ban Thường vụ chỉ đạo tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và các chương trình công tác giữa hai kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; chỉ đạo điều hành hoạt động các Ban, Văn phòng thuộc Cơ quan Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
- Thường trực Công đoàn Bưu chính Viễn thông căn cứ chủ trương, định hướng chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, của Công đoàn Thông tin Truyền thông Việt Nam, của Đảng ủy Tập đoàn và chương trình công tác đã đề ra để chỉ đạo hoạt động của các Ban, Văn phòng. Các Ban, Văn phòng căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được duyệt.
- Thường trực phân công Chủ tịch và Phó Chủ tịch chỉ đạo, điều hành công tác của từng Ban, Văn phòng. Các Ban, Văn phòng thông qua Thường trực phụ trách để xin ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình công tác.

Điều 6. Thủ trưởng Cơ quan Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

- Thủ trưởng Cơ quan Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là người do Thường trực Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phân công và chịu trách nhiệm trước Thường trực về việc điều hành hoạt động của Cơ quan theo chương trình, kế hoạch nhiệm vụ công tác của toàn Cơ quan, đồng thời chỉ đạo, điều hành trực tiếp các lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thủ trưởng Cơ quan có trách nhiệm quản lý cán bộ, chuyên viên Cơ quan theo Nội quy cơ quan và các quy định của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
- Thủ trưởng Cơ quan có trách nhiệm báo cáo Chi ủy về mọi hoạt động của Cơ quan; phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn Cơ quan để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan.

Điều 7. Trưởng Ban, Chánh văn phòng

- Trưởng Ban, Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan về mọi hoạt động của Ban, Văn phòng. Các chuyên viên là người giúp việc cho Trưởng Ban, Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm về công việc được phân công phụ trách trước Trưởng ban, Chánh Văn phòng. 
- Mối quan hệ công tác giữa các Ban, Văn phòng là mối quan hệ phối hợp trên tinh thần hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Căn cứ chương trình công tác của Cơ quan, các Ban, Văn phòng có trách nhiệm phối hợp để triển khai thực hiện, nội dung chính thuộc Ban nào, Ban đó chủ động phối hợp để triển khai thực hiện. 
- Trưởng Ban, Chánh Văn phòng được thừa lệnh Ban Thường vụ Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký các văn bản hướng dẫn thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách; đồng thời có đề xuất và bảo lưu ý kiến với Thường trực, Thủ trưởng cơ quan các vấn đề liên quan đến hoạt động của Cơ quan. 
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các Ban, Văn phòng có trách nhiệm xây dựng mối quan hệ với các Ban thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các Ban thuộc Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản thi hành
- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
- Các Ban, Văn Phòng Công đoàn VNPT thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ tại Quy định này. Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc báo cáo trình Thường trực Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xem xét quyết định./.

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu