Đẩy mạnh phong trào thi đua và khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid–19.

Nguyễn Hồng Hải  •  14:01 thứ ba ngày 28/04/2020
Ngày 24/4/2020, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã có Văn bản số 2000/VNPT-CLG về việc đẩy mạnh phong trào thi đua và khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên cơ sở thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 601/UBQLV-TCCB ngày 10/4/2020 của Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.
Đẩy mạnh phong trào thi đua và khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid–19.

Theo đó Tập đoàn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung:


1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên và thi đua theo chuyên đề đang triển khai. Đề ra các giải pháp để phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Vận động các tập thể và cá nhân trong toàn đơn vị tích cực tham gia phòng, chốn dịch bệnh Covid - 19. Đoàn kết, chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần cùng nhân dân cả nước sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.


2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, cũng như tích cực ủng hộ, chia xẻ khó khăn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay.


3. Để đảm bảo tính kịp thời, các đơn vị chủ yếu thực hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Tập đoàn và tổ chức biểu dương, trao thưởng ngay khi tập thể, cá nhân lập được thành tích. Hình thức tổ chức trao thưởng vừa phải có tính nêu gương, tuyên truyền, vừa phải tuân thủ theo tinh thần Chỉ thị số 16/CQ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn, có sự lan tỏa trong toàn đơn vị, toàn Tập đoàn hoặc trong phạm vi cả nước, thì tùy theo mức độ phạm vi ảnh hưởng của thành tích, đơn vị xem xét đề nghị tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


Tập đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện để góp phần cùng Tập đoàn và cả nước sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19 và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2020. 


Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu