5 lời hứa danh dự của cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện

 •  13:59 thứ hai ngày 07/03/2005
Vì Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Đảng và Bác Hồ Vĩ Đại! Chúng tôi xin hứa:1. Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân và sự phát triển của ngành Bưu điện. 2. Dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống.3. Tận tuỵ với công việc, phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao.

4. Sáng tạo trong lao động, tuân thủ pháp luật, xây dựng phong cách văn minh, lịch sự và công nghiệp.

5. Nghĩa tình với đồng chí, đồng nghiệp và những người đã khuất