Hoạt động đối ngoại

 •  13:58 thứ hai ngày 07/03/2005
Đoàn đại biểu Công đoàn BĐVN Thăm Công đoàn Bưu chính Hàn Quốc tháng 11/2004Hoạt động và quan hệ đối ngoại của Công đoàn Bưu điện Việt NamDuy trì, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại với Công đoàn Bưu điện các nước  trong khu vực và trên thế giới.Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào CNVC và hoạt động công đoàn ngành nghề giữa các nước.

Tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của ngành Bưu điện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả quan hệ đối ngoại của CĐBĐVN trong giai đoạn Hội nhập kinh tế quốc tế.

Các quan hệ hợp tác quốc tế của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.
- Các quan hệ hợp tác song phương
Công đoàn Viễn thông Singapore (UTES)
Công đoàn Bưu chính Nhật Bản (JPU)
Công đoàn Bưu điện Pháp (CGT-PTT)
Công đoàn Bưu điện - Điện - Nước Úc (CEPU)
Công đoàn Bưu chính Hàn Quốc (KPWU)

- Tham gia vào chương trình hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Mạng lưới Công đoàn Quốc tế Khu vực châu Á – Thái Bình Dương (UNI- Apro)