Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

 •  13:56 thứ hai ngày 07/03/2005
Đổi mới tổ chức, nội dung hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ công đoànTập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm công đoàn, của công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận và tổ công đoàn.Làm tốt công tác phát triển đoàn viên. Quan tâm phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Đổi mới và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng kịp thời với phong trào công nhân viên chức và hoạt động của tổ chức công đoàn.
Thực hiện tốt chế độ thu chi, thanh quyết toán tài chính theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Xây dựng tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra định kỳ của các cấp công đoàn.
Cải tiến lề lối làm việc, thực sự phát huy dân chủ trong lãnh đạo quản lý, điều hành của Ban chấp hành và Ban Thường vụ các cấp.