Chăm lo đời sống và thực hiện các chính sách xã hội

 •  13:53 thứ hai ngày 07/03/2005
Lãnh đạo CĐBĐVN Thăm và tặng quà gia đình chính sáchHoạt động công đoàn với việc chăm lo đời sống và thực hiện các chính sách xã hội đối với công nhân viên chức lao động.Phụng dưỡng 489 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc gần 10.000 gia đình liệt sỹ và trợ cấp thường xuyên cho hơn 4.000 đối tượng chính sách xã hội của ngành Bưu Điện.Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các cơ chế chính sách về phát triển và khai thác các nguồn lực về đào tạo, lao động tiền lương và các quy chế có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành đối với công nhân viên chức lao động.

Chủ động, tích cực tham gia với chuyên môn chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên chức trong toàn Ngành.

Chủ động phối hợp cùng chuyên môn xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tăng cường các hoạt động về giới và gia đình, chăm sóc trẻ thơ. Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước và của Ngành đối với nữ cán bộ công nhân viên chức Bưu Điện.
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội; giữ gìn và vun đắp cho truyền thống nghĩa tình của Ngành và quan tâm đến cộng đồng xã hội.
Mội số kết quả thực hiện chính sách xã hội từ 1994 đến nay
 
Chăm lo đời sống cho CBCNVC Bưu điện

 STT

Nội dung

Số tiền 
(triệu đồng
)

 1  Trợ cấp thường xuyên cho 4 đối tượng chính sách xã hội Ngành theo 867/VB  32.214,4
 2 Trợ cấp một lần cho CBCNVC đã nghỉ việc từ ngành Bưu điện
- Theo quyết định 454/QĐ-LT
- Theo quyết định 359/QĐ-LT
- Theo quyết định 262/QĐ-LT


3.959,0
31.131,0
3.741,0

 3  Tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa  805,0
 4  Xây tặng và hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa  2.036,8
 5  Tìm hài cốt đồng đội  512,9
 6  Trợ cấp khó khăn cho CBCNV 1.456,3 
 7 Hỗ trợ CBVNV bị thiệt hại do lũ lụt 3.229,1 

Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội

STT

Nội dung

Số tiền 
(triệu đồng
)

 1  Ủng hộ nhân dân các vùng bị lũ lụt, thiên tai, hoả hoạn    2.165,0 
 2 Xây dựng, tu bổ nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ

    7.753,2

 3 Ủng hộ quỹ đền ơn Đáp nghĩa        764,5
 4  Ủng hộ quỹ vì người nghèo        941,0
 5  Ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam     1.050,0
 6  Ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng          65,0
 7 Hỗ trợ các tổ chức từ thiện khác         928.6
 8 Tặng quà, hỗ trợ các trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng        843,7
 9 Xây tặng trường học cho các xã nghèo          608
 10 Hỗ trợ cho chương trình xoá bỏ nhà tranh tre, dột nát tại các xã nghèo        1.610