Xây dựng đội ngũ

 •  13:51 thứ hai ngày 07/03/2005
Hội thi Điểm BĐ Văn hoá xã giỏi Thái BìnhHoạt động công đoàn với công tác chăm lo xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá.Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

Chủ động phối hợp cùng chuyên môn xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược nguồn nhân lực.

Tiếp tục phát động phong trào học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên chức. Chú trọng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ thợ lành nghề, công nhân có trình độ cao.

Xây dựng kế hoạch học tập phấn đấu đạt những chuẩn mực của phụ nữ Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Tiếp tục thực hiện 6 mục tiêu Vì sự Tiến bộ phụ nữ.
Giữ gìn, phát huy và giáo dục truyền thống của Ngành trong cán bộ công chức, công nhân viên chức lao động Bưu Điện.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các báo chí của Ngành.