Tham gia quản lý

 •  13:49 thứ hai ngày 07/03/2005
Hoạt động công đoàn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Việt Nam để giành thắng lợi trong hội nhập kinh tế quốc tếTriển khai các phong trào thi đua yêu nước.Vận động cán bộ công nhân viên chức lao động giỏi, lao động sáng tạo.Tổ chức học tập và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.Đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Mục tiêu
Tăng cường hiệu lực Nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin. Phát huy tối đa hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng và các nguồn thông tin quốc gia.
Thực hiện tốt  vai trò chủ lực của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Đạt các chỉ tiêu kinh tế xã hội, nâng cao sức cạnh tranh, chủ động hội nhập và giành thắng lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Chỉ tiêu