Chức năng - Nhiệm vụ, quyền hạn

 •  11:22 thứ hai ngày 07/03/2005
Chức năng- Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. - Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.- Giáo dục, động viên công nhân viên chức – lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc.

Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm của tổ chức Công đoàn.

- Đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Nghiên cứu tham gia quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội của Ngành và tham gia xây dựng các chế độ, chính sách Ngành.

- Nghiên cứu đề xuất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hệ thống tổ chức, mô hình tổ chức, cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp trong hệ thống Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

- Hướng dẫn chỉ đạo hoạt động của các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

- Chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố xây dựng quy chế và chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tại địa phương triển khai các hoạt động.

- Thực hiện quan hệ đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.