Công đoàn Bưu điện Việt Nam xây dựng và phát triển

 •  11:13 thứ hai ngày 07/03/2005
Công đoàn Bưu Điện Việt Nam là Công đoàn Ngành Trung Ương trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay đã mang trong mình những truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn ngành Bưu Điện Việt Nam đã hoà chung vào sự nghiệp cách mạng của đất nước, để lại dấu ấn ghi nhận sâu đậm trong suốt chặn đường xây dựng và trưởng thành của ngành Bưu Điện Việt Nam.

Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội và mỗi nhiệm kỳ luôn đề ra những nhiệm vụ trọng yếu, cách đi sáng tạo và thích hợp để thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức công đoàn. Góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động Bưu Điện đáp ứng yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng.

Trong nhiệm kỳ 2003 – 2008, với tinh thần “Kế thừa - Ổn định – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”, Đại hội XII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã đề ra 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động nhằm vận động cán bộ đoàn viên, người lao động thực hiện tốt mục tiêu “Nhanh chóng – Chính xác – An toàn - Tiện lợi – Văn minh” và phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành – Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo – Nghĩa tình”, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của Ngành trong chiến lược hội nhập và phát triển; Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.