Phim phóng sự "Niềm tin lịch sử vững bước tương lai"

 •  06:19 thứ bảy ngày 15/08/2015
Ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào đã quyết định thành lập “Ban Giao thông chuyên môn”, tổ chức tiền thân của Ngành Bưu điện Việt Nam. Đây là mốc son lịch sử và ngày 15/8 trở thành ngày truyền thống của Ngành Bưu điện.
Phim phóng sự "Niềm tin lịch sử vững bước tương lai"

Sinh ra từ nhu cầu của Cách mạng, trưởng thành và phát triển lên để phục vụ Cách mạng; trong hai cuộc kháng chiến gian khổ và oanh liệt, lực lượng cán bộ ngành Bưu điện ở cả hai miền Nam - Bắc đã không tiếc xương máu để giữ vững mạch máu thông tin, liên lạc thông suốt, đảm bảo vận chuyển công văn, tài liệu của Đảng và Nhà nước an toàn, bí mật và kịp thời. Những chiến công thầm lặng đó góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc. Gần một vạn cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện đã anh dũng hy sinh anh dũng trên khắp các chiến trường.
Bước vào thời kỳ mới của đất nước với việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vượt qua muôn vàn khó khăn thiếu thốn của đất nước sau chiến tranh, vượt qua khó khăn của cơ chế bao cấp, phá thế bao vây cấm vận của phương Tây, phát huy truyền thống trung thành, dũng cảm trong chiến đấu, Bưu điện Việt Nam lại cùng toàn Đảng toàn dân viết nên những trang sử mới.

Thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Ngành đã thực sự đổi mới tư duy và hành động để hoạch định chiến lược và đề ra những giải pháp thực hiện nhằm đổi mới, phát triển ngành Bưu điện với mục tiêu: Đi thẳng lên hiện đại, phát triển nhanh mạng lưới và dịch vụ, tăng nhanh lưu lượng và doanh thu, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin của xã hội.

Sau gần 30 năm đổi mới, những thành công của hai giai đoạn tăng tốc độ phát triển đã tạo nên sự phát triển có tính bùng nổ của bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin đất nước. 

Từ năm 2001 đến nay, chiến lược của Ngành “Phát triển - Hội nhập” nhằm phát huy nội lực, tạo môi trường cạnh tranh sâu rộng trong nước để tiếp tục đổi mới công nghệ, mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, hạ giá thành, tự tin và chủ động hội nhập quốc tế. Thành tựu quan trọng của quá trình đổi mới chính là đổi mới cơ cấu tổ chức, tách riêng lĩnh vực quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với sự phát triển vượt bậc của viễn thông, công nghệ thông tin, Việt Nam đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin - truyền thông.

BBT xin đăng phim phóng sự: 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu