Bộ Bưu chính, Viễn thông Ban hành 10 Tiêu chuẩn Ngành

 •  09:59 thứ tư ngày 13/09/2006
Ngày 5/9/2006, Bộ Bưu chính Viễn thông đã có Quyết định ban hành 10 tiêu chuẩn Ngành, trong đó có 3 Tiêu chuẩn chất lượng Ngành thay thế cho các Tiêu chuẩn Ngành tương ứng đã được ban hành từ năm 2003 và 7 Tiêu chuẩn kỹ thuật Ngành mới. Theo đó, tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất (TCN 68-176: 2006) sẽ được áp dụng thay thế tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng điện thoại công cộng (TCN 68-176:2003).

Tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất, Mã số TCN 68-186: 2006 sẽ được thay thế cho tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng (TCN 68-186: 2003).

Tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ kết nối Internet (TCN 68-218: 2006) sẽ được áp dụng thay cho tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ Internet (TCN 68-218: 2003).

Cùng với 3 tiêu chuẩn về chất lượng trên, Bộ Bưu chính Viễn thông cũng ban hành 1 tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ điện thoại VoIP (TCN 68-253: 2006) và 6 tiêu chuẩn Ngành mới về yêu cầu kỹ thuật liên quan đến các thiết bị gồm: Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển (TCN 68-247: 2006); Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển (TCN 68-248: 2006); Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS (TCN 68-249: 2006); Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn (TCN 68-250: 2006); Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/ hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz (TCN 68-251: 2006); Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz (TCN 68-252: 2006).