Bản tin Công đoàn VNPT & Bản tin pháp luật, các tình huống pháp lý