Giới thiệu.

Công đoàn VNPT Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn VNPT Sơn La tổ chức phát động, triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Nụ cười VNPT”; “5S trong An toàn, vệ sinh lao động”; “Sáng tạo VNPT”, “Chất lượng VNPT”, “Người VNPT sử dụng sản phẩm, dịch vụ VNPT”... Các phong trào đã thu hút 100% đoàn viên, người lao động tham gia; có hơn 200 giải pháp, sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, 1 sáng kiến giải 3 cấp Tập đoàn đưa vào ứng dụng trong hoạt động thực tiễn mang lại hiệu quả cao, với giá trị làm lợi hàng tỷ đồng

Đại hội Công đoàn Trung tâm kinh doanh VNPT Sơn La nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện kế hoạch số 06/KH- CĐ ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ Công đoàn VNPT Sơn La, về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới …

Form mẫu Phiếu bầu cử

Phiếu bầu: Có số dư và Không có số dư  

Form mẫu Nguyên tắc, thể lệ bầu cử

Chúng tôi được Đại hội Công đoàn ………., nhiệm kỳ 2023 - 2028 tín nhiệm bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ban Chấp hành …

Công đoàn Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã tổ thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Nhằm tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ công nhân viên, công đoàn viên ngay từ những ngày đầu …

Download nhạc nghi lễ Chào cờ và mẫu pano, băng zon Đại hội công đoàn các cấp

Để thống nhất nhạc nghi lễ Chào cờ và nội dung backdrop, pano, standy, băng zon, phù hiệu Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐVNPT …

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐVNPT lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 01/12/2022, Công đoàn VNPT đã có Kế hoạch số 754/KH-CĐVNPT-TG Về việc Tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới …

Form mẫu Đại hội Công đoàn cơ sở

Thực hiện Kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội II Công đoàn VNPT, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công đoàn VNPT gửi …

Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội II Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kế hoạch số 396/KH-CĐVNPT, ngày 18/7/2022 của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam V/v Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến …