Giới thiệu.

Công đoàn Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã tổ thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Nhằm tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ công nhân viên, công đoàn viên ngay từ những ngày đầu năm, ngày 05/01/2023 Đại hội Công đoàn công ty CP Viễn thông VTC đã được tổ chức thành công.  

Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội II Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kế hoạch số 396/KH-CĐVNPT, ngày 18/7/2022 của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam V/v Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến …

Chỉ thị số 1783-CT/DUTĐ, ngày 11/7/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II

Ngày 11/7/2022, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 1783-CT/DUTĐ, nvề lãnh đạo Đại hội công …

Tổng kết trao giải Bộ môn bóng bàn Hội thao khối 3 Cơ quan tại tòa nhà Tập đoàn năm 2022

Sau một tuần tổ chức vòng bảng, chiều ngày 26/4/2022, Ban Tổ chức hội thao đã tổ chức thi đấu vòng chung kết và Tổng kết trao giải Bộ môn bóng …

Quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Cơ quan Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-CĐVNPT ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)