Đại hội II Công đoàn VNPT

Công đoàn Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã tổ thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Nhằm tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ công nhân viên, công đoàn viên ngay từ những ngày đầu năm, ngày 05/01/2023 Đại hội Công đoàn công ty CP Viễn thông VTC đã được tổ chức thành công.  

Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội II Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kế hoạch số 396/KH-CĐVNPT, ngày 18/7/2022 của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam V/v Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến …

Chỉ thị số 1783-CT/DUTĐ, ngày 11/7/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II

Ngày 11/7/2022, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 1783-CT/DUTĐ, nvề lãnh đạo Đại hội công …