Video

Đảng ủy Tập đoàn ban hành Nghị quyết chuyên đề số 08-NQCĐ/ĐUTĐ

Đảng ủy Tập đoàn ban hành Nghị quyết chuyên đề số 08-NQCĐ/ĐUTĐ ngày 14/7/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển phụ nữ VNPT”

Ngày xuất bản: 15/10/2021