Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 04

Công tác gia đình – trẻ em và tôn vinh gia đình CBCNV tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 trong các cấp Công đoàn VNPT;  Hoàn thiện và nâng cấp website Công đoàn VNPT.

Ngày xuất bản: 18/06/2021