Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 22 năm 2023

Vừa qua tại Đà Nẵng, Công đoàn VNPT đã tổ chức thanh công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ II đề ra mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: "Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện; hoạt động trên môi trường số; lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm, văn hoá VNPT làm nền tảng phát triển; vì hạnh phúc NLĐ và sự phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam".
Đại hội đã thảo luận về đề án nhân sự và bầu ra BCH Công Đoàn VNPT khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 25 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Công đoàn VNPT khoá II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 bầu BTV gồm 9 đồng chí, bầu Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, bầu Phó Chủ tịch là các đồng chí Triệu Tiến Thắng và Sần Thị Bình, bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí, bầu Chủ nhiệm UBKT là đồng chí Bùi Ngọc Linh.
Sau đại hội Ban Thường vụ Công đoàn VNPT đã tổ chức cuộc họp để rút kinh nghiệm trong sự kiện đại hội vừa qua. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội như: Quy trình giới thiệu nhân sự ban chấp hành Công đoàn cơ sở, xây dựng văn kiện đại hội, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, công tác tổ chức và phục vụ đại hội…...
Tại cuộc họp lãnh đạo Công đoàn VNPT ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của các tổ công tác phục vụ Đại hội, sự nỗ lực trong công tác điều hành, tổ chức, phục vụ tại Đại hội, bám sát kịch bản, đảm bảo thời gian theo dự kiến, hoàn thành tốt các nội dung đề ra; các nội dung đại hội được triển khai theo đúng quy định; việc trang trí khánh tiết và tuyên truyền đại hội được triển khai chủ động, sáng tạo, tạo được nhiều ấn tượng tốt trong cán bộ, đoàn viên và người lao động…

Ngày xuất bản: 05/08/2023