Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 20 năm 2023: Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ II

Tăng cường phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn. Đó là khẳng định của đồng chí Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn: “Trong giai đoạn 2023 - 2028, Tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp 2721 với Ban Thường vụ Công đoàn để tăng cường sự đối thoại và hợp tác giữa hai bên. Tập đoàn sẽ hỗ trợ các nguồn lực cần thiết cho Công đoàn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời, sẽ tiếp tục chú trọng đến việc nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho NLĐ. Bên cạnh đó, Tập đoàn mong muốn nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn theo định hướng chiến lược đến 2025, tầm nhìn 2030 và triển khai cơ cấu lại Tập đoàn khi được Chính phủ phê duyệt đề án”.

Ngày xuất bản: 19/07/2023