Video

Phim tổng kết Công đoàn VNPT, nhiệm kỳ 2017 - 2022: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đáp ứng lòng mong mỏi và sự tin tưởng, gửi gắm của toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện mục tiêu vì hạnh phúc người lao động và sự phát triển bền vững của Tập đoàn VNPT. Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ II, đã đề ra mục tiêu tổng quát là "Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; hoạt động trên môi trường số; lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, văn hoá VNPT làm nền tảng phát triển; vì hạnh phúc người lao động và sự phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam" với 8 chương trình hành động trọng tâm để hoạt động của Công đoàn VNPT nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục có bước chuyển đổi mạnh mẽ, sáng tạo, hiệu quả, đồng hành cùng Tập đoàn thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0.

Ngày xuất bản: 14/07/2023