Công đoàn VNPT triển khai công tác năm 2016

Năm 2015 là năm đầu hoạt động theo mô hình Công đoàn Tập đoàn, nhưng Công đoàn VNPT vẫn nỗ lực, chung sức cùng chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và đã góp phần tích cực để Tập đoàn hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2015 với tốc độ tăng trưởng cao.

Ngày xuất bản: 23/12/2015

Danh sách khác