Hình ảnh tại Hội nghị Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 khoá XIII

Hình ảnh tại Hội nghị Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 khoá XIII

Ngày xuất bản: 15/07/2014