Chính thức tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN lên 11 triệu/tháng

Nguyễn Kim Định  •  17:39 thứ bảy ngày 06/06/2020
Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Chính thức tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN lên 11 triệu đồng/tháng
Chính thức tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN lên 11 triệu/tháng

Chính thức tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN lên 11 triệu /tháng (Ảnh minh họa)
Nghị quyết đã điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:
- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng 02 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng 0,8 triệu đồng/tháng so với quy định cũ.

Nghị quyết có hiệu lực từ 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh được xác định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi năm 2012) được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Nghị quyết số: 954/2020/UBTVQH14                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                         Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020 
 
NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 
     Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
     Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
   Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13;
   Căn cứ Tờ trình số 188/TTr-CP ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1976/BC-UBTCNS14 ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân,

QUYẾT NGHỊ:
 
   Điều 1. Mức giảm trừ gia cảnh
   Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:
   1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
   2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.
   Điều 2. Điều khoản thi hành
   1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.
   2. Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.
                                                                                                   TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
                                                                                                                             CHỦ TỊCH
                                                                                                                                  (Đã ký)
                                                                                                                     Nguyễn Thị Kim Ngân

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu