Kế hoạch tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐVNPT lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Nguyễn Kim Định  •  15:08 thứ năm ngày 01/12/2022
Ngày 01/12/2022, Công đoàn VNPT đã có Kế hoạch số 754/KH-CĐVNPT-TG Về việc Tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 . Theo đó, Thực hiện Kế hoạch số 396/KH-CĐVNPT ngày 18/7/2022 về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II, Ban Thường vụ Công đoàn VNPT xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp như sau:
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐVNPT  lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nhằm giúp CBCNV nhận thức được vị trí, vai trò và đóng góp của tổ chức Công đoàn vào kết quả sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. 
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đổi mới tư duy phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của đơn vị, Tập đoàn. 
2. Yêu cầu:
- Công tác tuyên truyền đảm bảo tính đồng bộ, được thực hiện liên tục, thường xuyên và kịp thời các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội. 
- Nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng, có sức thuyết phục, lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc; đảm bảo công tác truyền thông Đại hội được tổ chức thiết thực, hiệu quả không phô trương, hình thức với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”.

II. NỘI DUNG – HÌNH THỨC

1. Nội dung:
- Tuyên truyền về kết quả của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần đẩy mạnh công tác, sản xuất kinh doanh, xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, giáo dục xây dựng đội ngũ, phát triển đoàn viên và xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 
- Nêu rõ những thuận lợi và khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ tới đối với cơ sở, nhất là những thách thức trong môi trường cạnh tranh; quá trình đổi mới tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh của Tập đoàn theo chiến lược VNPT 4.0. Từ đó xác định trách nhiệm của cán bộ và tổ chức công đoàn các cấp trong từng công việc cụ thể, đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.
- Những mục tiêu, nội dung, biện pháp của tổ chức công đoàn để đồng hành cùng chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, cũng như vượt qua được những thách thức, khó khăn trong giai đoạn phát triển tới. Những mục tiêu cơ bản của công đoàn sẽ được thảo luận và quyết định tại Đại hội. 
- Tổ chức và vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua do Tập đoàn, Công đoàn VNPT và đơn vị tổ chức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và vượt mức kế hoạch được giao.
- Giới thiệu những tấm gương tiêu biểu của tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, công tác và việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.- Tổ chức cho đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tổ chức các đợt chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động…. chào mừng Đại hội công đoàn các cấp.
- Nắm bắt và phản ánh tình cảm, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất kiến nghị của đoàn viên, người lao động đối với Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II. 
- Tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn các cấp: các Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Hình thức:
2.1. Tuyên truyền thông qua hình thức trực quan sinh động
- Sử dụng bộ ấn phẩm tuyên truyền (Backdrop, standee, sản phẩm vật dụng, quà tặng, các ấn phẩm truyền thông…) theo mẫu của Công đoàn VNPT.
- Treo khẩu hiệu tại các điểm giao dịch lớn, nơi làm việc, nơi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp (Phụ lục kèm theo)
2.2. Tuyền truyền trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang điện tử nội bộ, trang mạng xã hội nội bộ của các đơn vị; đưa nội dung chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Vận động đoàn viên, người lao động chia sẻ thông tin tuyên truyền về đại hội trong quá trình tham gia các diễn đàn nội bộ.
- Phối hợp với các cơ quan thống tấn, báo chí tuyên truyền tại địa phương nhằm tuyên truyền Đại hội, phản ánh không khí, kết quả của Đại hội.
- Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền về Đại hội; góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.
- Thông báo cho đoàn viên, người lao động theo dõi truyền hình trực tiếp Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II trên kênh VNPTOnline (thông báo cụ thể sau).

III. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN

1. Đợt 1: (Từ tháng 01/2023 – hết tháng 5/2023) Thời điểm Đại hội Công đoàn các cấp, tập trung tuyên truyền:
- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn cơ sở; tập trung thông tin về hình ảnh hoạt động, các chỉ tiêu, con số nổi bật thể hiện kết quả của đơn vị; các mô hình, cách làm sáng tạo, các gương cán bộ Công đoàn xuất sắc, các tập thể, gương người lao động điển hình, gương người tốt việc tốt; các sáng kiến công đoàn đem lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, người lao động vào các dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp.
- Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
- Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn các cấp; những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Hoạt động và kết quả đại hội công đoàn các cấp, nhất là kết quả bầu cử, nghị quyết, các quyết định của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Các phong trào thi đua chào mừng Đại hội; những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, công tác công đoàn.
- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; các hoạt động giao lưu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.2. Đợt 2: (Từ tháng 06/2023 – hết tháng 7/2023) Từ sau Đại hội Công đoàn các cấp đến Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam:
2.1. Trước Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II, tập trung tuyên truyền:
- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II; các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng Đại hội.
- Thông tin nhanh về các kết quả, Nghị quyết và các nội dung chính Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II.
- Những điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II và trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Chủ đề, khẩu hiệu hành động Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II.
- Phản ánh tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động đối với Đại hội.
2.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II, tập trung tuyên truyền:
- Ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung chính của Đại hội.
- Các hoạt động của Đại hội.
- Bài phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Lãnh đạo Tập đoàn tại Đại hội.
- Các văn kiện được trình bày tại Đại hội.
- Các tham luận tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra.
- Không khí dân chủ trong Đại hội; sự tham gia của các đại biểu dự Đại hội; sự quan tâm của đoàn viên, người lao động đối với Đại hội.
- Kết quả nổi bật của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2.3. Ngay sau Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II, tập trung tuyên truyền:
- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II; thông tin nhanh về kết quả, các nội dung chính của Đại hội.
- Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II; công tác tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội.

IV. KINH PHÍ:
1. Công đoàn VNPT: 
- Chi kinh phí thiết kế ấn phẩm truyền thông về Đại hội Công đoàn các cấp; In ấn và cấp phát tranh cổ động chào mừng Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ II cho các đơn vị.
- Chi kinh phí sản xuất kỷ yếu Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2. Công đoàn cơ sở trực thuộc: chi kinh phí tổ chức tuyên truyền đại hội công đoàn cấp cơ sở.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công đoàn VNPT:
- Hướng dẫn chỉ đạo công tác tuyên truyền, trang trí Đại hội Công đoàn các cấp. 
- Xây dựng các ấn phẩm truyền thông về Đại hội Công đoàn các cấp; In ấn và cấp phát tranh cổ động chào mừng Đại hội cho các đơn vị.
- Xây dựng nội dung, sản xuất Kỷ yếu Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Công đoàn cơ sở trực thuộc: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, đồng thời vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp./.

Download pano, băng zon đại hội:

Pano đại hội

Băng zon đại hội: Băng zon 1; Băng zon 2

BBT
 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu