Bản tin pháp luật tháng 9/2023

Bùi Quỳnh Hoa  •  10:46 thứ hai ngày 25/09/2023
Bản tin pháp luật tháng 9/2023

Bản tin pháp luật tháng 9/2023 gồm 3 phần chính:

- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý, cụ thể:

- Luật giao dịch điện tử;

- Nghị định số 63/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật tần số vô tuyến điện 42/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15;

- Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

- Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 8/2023.

Trân trọng gửi tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn /Uploads/files/bantinphapluatt9_23.pdf

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu