Bản tin pháp luật tháng 01/2023

Bùi Quỳnh Hoa  •  09:52 thứ năm ngày 12/01/2023
Bản tin pháp luật tháng 01/2023

Bản tin pháp luật tháng 01/2023 gồm 3 phần chính:

- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý, cụ thể:

- Luật điện ảnh số 05/2022/QH-15;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 07/2022;

- Nghị định số 97/2022/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Nghị định số 71/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

- Nghị định số 110/2022/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ;

- Nghị định số 128/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo;

- Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành;

b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 12/2022.

Trân trọng gửi tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn /Uploads/files/01_23 Ban tin Phap luat thang 01 nam 2023.pdf

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu