Bản tin pháp luật tháng 02/2022

 •  15:01 thứ sáu ngày 11/02/2022
Bản tin pháp luật tháng 02/2022 gồm 3 phần chính: - Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:  a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý.  b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật. - Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến. - Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 01/2022. Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn.
Bản tin pháp luật tháng 02/2022

Bản tin pháp luật tháng 02/2022 gồm 3 phần chính:

- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý.

 b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 01/2022.

Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn. /Uploads/files/Bantinphapluatt2_2022.pdf

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu