Bản tin Pháp luật VNPT Tháng 8 năm 2021

Nguyễn Thị Thanh Mai  •  13:34 thứ tư ngày 11/08/2021
Bản tin pháp luật VNPT tháng 8/2021 gồm 3 phần chính: - Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:  a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý.  b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật. - Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến. - Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 7/2021. Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu !
Bản tin Pháp luật VNPT Tháng 8 năm 2021

Bản tin pháp luật VNPT tháng 8/2021 gồm 3 phần chính:

- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý.

 b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 7/2021.

Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu !/Uploads/files/Ban tin Phap luat VNPT thang 8 nam 2021.pdf

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu