Bản tin Pháp luật tháng 5 năm 2021

 •  16:35 thứ năm ngày 29/04/2021
Bản tin Pháp luật tháng 5 năm 2021

Kính gửi các đồng chí Tổng Giám đốc/Giám đốc các đơn vị, đầu mối pháp chế tại các đơn vị Bản tin pháp luật tháng 5/2021, bao gồm 3 phần chính:
 
- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn ban hành trong tháng 4/2021 và có hiệu lực trong tháng 05/2021:
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý.
b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 04/2021.

 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu