Quy định mới về phân phối nguồn thu tài chính giữa công đoàn VNPT và công đoàn cơ sở trực thuộc

Nguyễn Thị Việt Hà  •  09:54 thứ ba ngày 07/11/2023
Ngày 5/10/2023 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có thông báo số 981/TB-TLĐ kết luận của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, khóa XII về việc phân phối đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn kể từ năm 2023.
Quy định mới về phân phối nguồn thu tài chính giữa công đoàn VNPT và  công đoàn cơ sở trực thuộc

Trên cơ sở đó, Công đoàn VNPT đã ban hành Công văn số 1115/CĐVNPT-TC ngày 25/10/2023 về việc phân phối nguồn thu tài chính công đoàn kể từ năm 2023 thay thế văn bản số 86/CĐVNPT-TC ngày 24/2/2022, phân phối nguồn thu tài chính giữa công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở đã được quy định cụ thể:

Công đoàn cơ sở gồm: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, Tổng Công ty Hạ tầng mạng, Tổng Công ty Truyền thông, Công ty Công nghệ thông tin, VNPT Hà Nội, VNPT TP Hồ Chí Minh được sử dụng 75% đoàn phí công đoàn, 75% kinh phí công đoàn;

Đối với công đoàn cơ sở còn lại được sử dụng từ 70% tổng số thu đoàn phí và 75% tổng số thu kinh phí công đoàn;

Đối với công đoàn VNPT, nguồn thu đoàn phí công đoàn và kinh phí công đoàn được sử dụng sau khi phân phối cho công đoàn cơ sở còn lại là từ 25-30% tổng số thu đoàn phí và 25% tổng số thu kinh phí công đoàn sẽ thực hiện phân phối theo quy định tại Điều 22, Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và theo hướng dẫn của Công đoàn Thông tin truyền thông Việt Nam; Nguồn thu khác phát sinh ở cấp nào, cấp đó được sử dụng.

Việt Hà

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu