Thực hiện Quy định về AT,VSLĐ và Quy chế hoạt động mạng lưới ATVSV của Tập đoàn

Nguyễn Hồng Hải  •  16:05 thứ sáu ngày 26/05/2023
Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-VNPT-TCNL ngày 7/3/2023 về quy định AT,VSLĐ và Quyết định số 300/QĐ-VNPT-TCNL ngày 10/5/2023 về quy chế hoạt động của mạng lưới ATVSV, nhằm quy định việc đảm bảo AT,VSLĐ, trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị và cá nhân liên quan đến công tác AT,VSLĐ, hướng tới áp dụng các nội dung của tiêu chuẩn Quốc tế ISO 45001, xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, giảm thiểu tổng thể các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đồng thời quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, quản lý hoạt động, phương pháp hoạt động và quyền lợi của mạng lưới ATVSV để nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV qua đó góp phần thực hiện tốt công tác AT,VSLĐ, tạo ra môi trường làm việc an toàn, phòng ngừa nguy cơ xảy ra TNLĐ.
Thực hiện Quy định về AT,VSLĐ  và Quy chế hoạt động mạng lưới ATVSV của Tập đoàn

Nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả các quy chế, quy định của Tập đoàn, qua đó góp phần ngăn ngừa TNLĐ, ngày 22/5/2023 Công đoàn VNPT ban hành Văn bản số 708/CĐVNPT-CS về việc thực hiện Quy định về AT,VSLĐ và Quy chế hoạt động mạng lưới ATVSV của Tập đoàn, theo đó đề nghị các công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp đồng hành cùng chuyên môn triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức biên tập nội dung tuyên truyền, phổ biến đến 100% đoàn viên, NLĐ để mỗi cán bộ đoàn viên, người lao động tự nâng cao ý thức trong việc tuân thủ, chấp hành quy định, quy chế của Tập đoàn. Đưa quy định về AT,VSLĐ và quy chế hoạt động mạng lưới ATVSV của Tập đoàn vào nội dung tập huấn AT,VSLĐ định kỳ để tập huấn, phổ biến cho người lao động (Công đoàn VNPT hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn AT,VSLĐ cho mạng lưới ATVSV theo Văn bản số 11/CĐVNPT-CS ngày 4/01/2023), sau tập huấn đơn vị lập đầy đủ các sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn, sổ theo dõi công tác huấn luyện theo quy định và có đầy đủ chữ ký xác nhận của người được huấn luyện lưu hồ sơ tại đơn vị.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về AT,VSLĐ và quy chế hoạt động mạng lưới ATVSV tại đơn vị cho phù hợp quy định, quy chế của Tập đoàn. Đối với các đơn vị không trực thuộc Tập đoàn, rà soát, sửa đổi, bổ sung lại quy định AT,VSLĐ và quy chế hoạt động mạng lưới ATVSV theo quy định của Bộ luật lao động, Luật AT,VSLĐ và các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ đảm bảo thực hiện đầy đủ mục tiêu AT,VSLĐ, các quy định pháp luật về AT,VSLĐ, quy định, quy chế, hướng dẫn của Tập đoàn về AT,VSLĐ và quy định nội bộ của đơn vị; đặc biệt tăng số lần kiểm tra đột xuất (không báo trước) thực tế tác nghiệp của người lao động về việc tuân thủ quy trình, quy định về ATVSLĐ.

4. Rà soát, kiện toàn lại bộ máy làm công tác AT,VSLĐ tại đơn vị, đặc biệt là việc rà soát, kiện toàn, bố trí số lượng ATVSV tại các nhóm, tổ, đài, đội…theo quy định của Tập đoàn, đảm bảo phát huy hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của mạng lưới ATVSV.

Đề nghị các công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung từ mục 1 đến mục 4 trong quý 2/2023 để đảm bảo mục tiêu ngăn ngừa TNLĐ và báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và các báo cáo đột xuất theo quy định của Tập đoàn và Công đoàn VNPT.

Hồng Hải

 

 

 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu