Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Nguyễn Hồng Hải  •  08:56 thứ sáu ngày 17/06/2022
Căn cứ Điều 8 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ Mục 6 Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ Kế hoạch số 280/KH-CĐTTTT ngày 11/5/2022 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Để phù hợp với nhiệm kỳ của Đại hội Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ngày 7/6/2022 Công đoàn VNPT ban hành Văn bản số 308/CĐVNPT-CS hướng dẫn thực hiện nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp cụ thể như sau:
Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp

1. Các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VNPT đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 thì kéo dài nhiệm kỳ tối đa 12 tháng kể từ ngày tổ chức đại hội, đồng thời tổ chức đại hội trước ngày 31/5/2023, cho phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (2023 - 2028).

2. Thời gian hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch, Chủ tịch CĐCS trực thuộc CĐVNPT vẫn giữ nguyên cho đến khi đơn vị tổ chức đại hội. Các Quyết định hiện hành công nhận BCH, BTV và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc CĐVNPT được kéo dài hiệu lực đến khi tổ chức đại hội (muộn nhất trước ngày 31/5/2023).

3. Các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VNPT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm kỳ đại hội đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc (gồm CĐCSTV, CĐBP, tổ công đoàn…) phải phù hợp với thời gian đại hội của cấp mình.

4. Nhiệm kỳ của công đoàn các cấp đều là 5 năm 1 lần.

Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu