Bản tin Công đoàn VNPT & Bản tin pháp luật, các tình huống pháp lý

Bản tin pháp luật tháng 02/2022

Bản tin pháp luật tháng 02/2022 gồm 3 phần chính: - Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:  a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý.  b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật. - Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến. - Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 01/2022. Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn.

Bản tin pháp luật tháng 1/2022

Bản tin pháp luật tháng 1/2022

Bản tin pháp luật tháng 11/2021

  Bản tin pháp luật tháng 11/2021 gồm 3 phần chính: - Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh …

Bản tin Pháp luật tháng 10 năm 2021

Bản tin pháp luật tháng 10/2021 gồm 3 phần chính: - Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của …

Bản tin Công đoàn VNPT số tháng 8/2021

Lãnh đạo Công đoàn TT&TT Việt Nam, Lãnh đạo Tập đoàn, Thường trực Công đoàn VNPT chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, …

Bản tin pháp luật VNPT tháng 9/2021

Bản tin pháp luật tháng 9/2021 gồm 3 phần chính: - Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của …

Bản tin Pháp luật VNPT Tháng 8 năm 2021

Bản tin pháp luật VNPT tháng 8/2021 gồm 3 phần chính: - Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh …